Odprawa po zwolnieniu z pracy – kiedy i komu przysługuje?

Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne oraz pośmiertne. Kwestia odprawy związana ze zwolnieniem pracownika sprecyzowana została w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku mówiącej o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn, które nie dotyczą pracowników. Odprawa może być przyznawana pracownikom, którzy są zwalniani w trybie indywidualnym lub w ramach procedury grupowej.

Komu i kiedy należy się odprawa po zwolnieniu z pracy?

Podstawowe kryterium brane pod uwagę w przypadku wypłacenia odprawy pieniężnej to rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niezależnych od pracownika. Ważna jest też tutaj liczba zatrudnionych pracowników. Jeżeli w firmie pracuje mniej niż 20 osób, żadnemu pracownikowi nie będzie przysługiwało tego typu świadczenie. Bez względu na to, czy pracownicy są zatrudnieni na czas określony czy nieokreślony, odprawa po zwolnieniu z pracy należy się każdej osobie, która zatrudniona jest na umowę o pracę.

Poza wymienionymi sytuacjami, kiedy jeszcze należy się odprawa po zwolnieniu z pracy? Poza sytuacją, w której stosunek pracy ustał na mocy wypowiedzenia wręczonego pracownikowi może być to też wtedy, gdy doszło do porozumienia stron. W tym przypadku przyczyna zwolnienia musi leżeć po stronie pracodawcy. Sytuacja może mieć miejsce także wtedy, gdy pracodawca wypowiedział warunki płacy lub pracy, a pracownik ich nie przyjął. Odprawa po zwolnieniu z pracy nie należy się osobom, których umowa o pracę dobiegła końca.

Wiele osób błędnie myśli, że odprawa przysługuje wyłącznie w przypadku zwolnień grupowych. O tego typu świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby zwolnione w ramach zwolnienia grupowego, ale i indywidualnego.

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy u pracodawcy, a także od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymywał przed wypowiedzeniem. Jaka należy się odprawa po zwolnieniu z pracy? Reguły określa wspomniana ustawa, zgodnie z którą pracownikom zwalnianym należy się odprawa w wysokości jedno-, dwu- lub trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna przysługuje:

  • Pracownikowi, który zatrudniony był u danego pracodawcy krócej niż 2 lata – wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  • Pracownikowi, który zatrudniony był u danego pracodawcy od 2 do 8 lat – wartość dwumiesięcznego wynagrodzenia.
  • Pracownikowi, który zatrudniony był u danego pracodawcy powyżej 8 lat – wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa powinna być wypłacona najpóźniej w dniu, w którym stosunek pracy dobiega końca.

Więcej o tematyce przedsiębiorczej przeczytasz na poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Korzystniejsze warunki odprawy – kiedy mogą zostać ustalone?

Bez względu od regulacji, które znajdują się w ustawie, pracodawcy na mocy przepisów wewnętrznych, mogą ustalić korzystniejsze warunki odprawy dla pracowników. Co ważne, tego typu świadczenie może przysługiwać także w firmach, które zatrudniają mniej niż 20 osób. Co ważne, w przypadku umowy o pracę, pracodawcy mogą przyznawać swoim pracownikom dodatkowe odprawy o dowolnej kwocie. Jedyny warunek to taki, iż ta nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz